nieuwtjes

 

 

geplaatst 06-01-2024

 

Uitnodiging alegemene leden vergadering  

Nistelrodese HSV 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Nistelrodese Hengelsportvereniging. 

Deze vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 om 19:30:00 uur in zaal 't Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM te Nistelrode 

 

Agenda 

 1. opening:

     Welkomst woordje voorzitter 

 

2. Mededelingen:

     Notule doorlopen 2023 voor goedkeuring 

 Financieel verslag penning meester:

Financieel jaarverslag kascommissie 2023 

 

3. Verkiezing cascommissie 2024 

 Bestuursverkiezing:

functie: penningmeester aftredend en herkiesbaar : Dhr. Patrick Damstra 

functie: bestuurslid aftredend en herkiesbaar : Dhr. Ronald van Es 

geïnteresseerden kandidaten kunnen zich schriftelijk tot 10 feb 2024 aanmelden via info@nistelrodesehsv.nl onder vermelding van “bestuursverkiezing 2024”. 

 

 

6. Bespreking jaarprogramma 2023

 

7. Rondvraag.

 

8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet 

Rob Wellens, secretaris NisterodeseHSV

belangrijke mededeling

verder hebben wij de leden administratie vanaf 2024 uitbesteed aan sportvisserij nederland voor wijzigingen en opzeggingen dient u contact op te nemen met spotvisserij nederland in de bijlage van de mail vindt u alle informatie