Dagelijks bestuur

De vereniging besturen gebeurt op vrijwillige basis; vrijwillig maar niet vrijblijvend! Bestuurders hebben te maken met wet- en regelgeving, die zij behoren te kennen. De wet omschrijft niet het exacte takenpakket van elke bestuurder. De vereniging kan dat naar eigen inzicht indelen en eventueel vastleggen in de statuten. Het bestuur legt wel minstens één keer per jaar verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering over het gevoerde beleid en de financiële stukken. Bestuursleden vervullen een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van waarden en normen binnen de vereniging. Elke hengelsportbestuurder moet natuurlijk affiniteit met sportvisserij hebben. Daarnaast zijn kennis van de sportvisserij(organisatie), goede contactuele eigenschappen, ervaring met pc gebruik (Word, Excel) en voldoende beschikbare vrije tijd vereisten. Elke bestuurder moet bij aantreden in principe beschikbaar zijn voor minimaal één bestuursperiode van drie jaar en in staat/bereid zijn om de eigen bestuurstaken helder over te dragen. Daarnaast moeten bestuurders kunnen zorgen voor duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers en kaderleden. 

 

Het dagelijks bestuur  

 

De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Hij heeft de leiding over het (dagelijks) bestuur en leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij stuurt de commissies aan en vertegenwoordigt de vereniging bij contacten met externen. Ook controleert hij de door de penningmeester gedane uitgaven en ontvangsten.  

 

De secretaris is verantwoordelijk voor een goede afhandeling van administratieve taken. Hij zorgt voor de in- en externe correspondentie en een goede informatievoorziening van het bestuur, inclusief de vergaderstukken. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het jaarverslag en het voorbereiden en uitvoeren van het vastgestelde beleid. 

 

De penningmeester beheert de kas en de bankrekeningen van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het incasseren van de contributies en andere betalingen en de financiële afhandeling van alle genomen besluiten. Hij informeert het bestuur regelmatig over de financiën middels een tussenbalans. Ook stelt hij het financieel jaarverslag op voor de ALV en zorgt voor de controle van de financiële stukken door een accountant of kascommissie. 

 

Overige bestuursleden en commissies

 

Naast het dagelijks bestuur, waarin de voorzitter, secretaris en penningmeester zitting hebben kan het bestuur algemene leden hebben. Deze bestuursleden vertegenwoordigen meestal een bepaalde commissie binnen de vereniging, bijvoorbeeld de commissie jeugd, visstand beheer, controle, promotie of wedstrijdzaken. 

 

Voorzitter

Erik van Leeuwen

Secretaris

Rob Wellens

Penningmeester

Patrick Damstra

Vis en Waterbeheer "de Meuwel"

Ronald van Es

Vis en Waterbeheer "Arboretum"

Roel Hermans

Een bericht aan onze bestuursleden? Vul snel het formulier in: